vazov

Учебните занятия започват на 22 февр. Сy]ata godina с разрешение на МНП. Създадени са 2 паралелки с 35 ученици (I, IIиIII класс слети), с учители Пенка Кожухарова и Анастасия Димова Георгиева, тя е и директор. През 1953/1954 е разкрит и IV клас, а от 1955/1956 училището става Народно основно помощно училище със 79 ученици (1-VII клас). Първите учители дефектолози в училището са: Надежда Тошева, Цветана Накова, Захари Мерджанов, Мария Катова. Още 1962 училището организира ситемна логопедична помощ за учениците от масовите училища. Всяка година се организират и летни логопедични лагери. Училището се превръща в окръжен методически център за обучение на деца с умствени недостатъци. Първият випуск от завършили основно образование в училището е от 10 д. (1957/1958). От 1958 до 2008 в училището получават основно образование 785 ученици. Общежитие за 40 деца е разкрито в бараките на бившите детски ясли в близост до училището (1977). Храненето се извършва в стола на Средношколско общежитие. От учебната 1984/1985 училището се настанява в база, специално строена за неговите нужди. Към него са прехвърлени учениците и учителите от закритото основно помощно училище „Драган Манчов" - гр. Батак. Броят на учениците се увеличава от 120 на 160. В пансиона са настанени 125 ученици, ползващи пълна държавна издръжка. Персо-налът е 79 д., от тях 41 учители и 10 възпитатели. Организирани са 3 логопедични кабинета, от тях 2 за децата от масовите училища. През 1990 училището се трансформира в Дом за деца и юноши с умствена недостатъчност (ДДЮУН). Учени-ците са 184 - от тях 88 са в начален курс и 96 - в горен. През 1992 става Дом - основно помощно училище (ДОПУ) и преминава на пряко финансиране от МОН. През 1999 се откриват две професионални паралелки по цветарство и готварство. Преобразува се в Щомощно училище интернат „Иван Вазов" (2000). Същата година има 147 ученици, от тях 80 в горен курс. До края на 80-те години училището се слави с успешните си извънкласни форми на работа, които са с важно корекционно значение: кръжоци, ученически хор, вокална група, олимпиади, спартакиади, викторини, вечери, литературно-музикални програми, срещи с писатели, екскурзии, участие в худ. самодейност и в междуучилищни фестивали. От 1998 училището поддържа дългогодишни партньорски отношения с Германския червен кръст. Във връзка с изграждането на база за професионалните паралелки, Неправителствена организация от Ирландия финансира създаването на кухня и зала за сервиране. Училището е наградено с орден „Кирил и Методий" III ст. по случай 25-год. от основаването му. Първоначално занятията се водят в сградата на НУ „Г. Димитров", след това - в НУ „В.Друмев" (1951-1953), в сградата на VI детска градина. От 1953/1954 се премества в сградата на Горско стопанство на ул. „Ал. Стамболийски" №44, където учебните занятия се водят на две смени. През 1962/1963 е изработен проект за строителство на нова учебна сграда и пансион. Учебната сграда е на три етажа, с 18 класни стаи и 3 кабинета. Пансионът е с 42 спални помещения, кухненски блок, физкултурен салон и библиотека. Строителството й започва в началото на 1970 и завършва 1973. Помощното училище се настанява в базата, строена за неговите нужди едва през 1984/1985. Директори: Анастасия Димова (1950-1956), Христо Петков (1956-1961), Величка Танкова (1961-1970), Григор Куманов (1970-1984), Йордан Еленин (1984-1987), Вергил Шуманов (1987-1993), Здравка Даскалова (1993-1994),  Венцислав Ангелов(1994-1997), Гергана Колчакова (1997-2006), Антоанета Милева (2006-).