carica joana

Създадено е през 1898 като Низше практическо училище, първо по рода си в страната. През 1908 става Низше практическо земеделско мъжко училище за възрастни и младежи с 2-год. курс на обучение. През 1920 се трансформира в Държавен девически земеделско-домакински учителски институт за подготовка на учителки по сел. стоп. и домакинство.От 1924 към института се открива Девическо практическо з-меделско-домакинско училище, което 1946 става Земеделска девическа гимназия с 4-год. курс на обучение. Институтът се закрива през 1948. До 1960 на неговата територия функционират различни по своята организация земеделски училища, школи и курсове: Държавна мъжка земеделска гимназия; Практическо селскостопанско училище; Едногодишна школа за ръководни кадри на ТКЗС; Централна школа за ръководни кадри на ТКЗС, През 1959/1960 се открива Селскостопански техникум „Петър Богданов" с 4-год. срок на обучение. С въвеждането на повсе-местната механизация в сел. стоп. през 1977/1978, става Техникум по механизация на сел. стоп. От 1998 е Техникум по сел. стоп., а от 2003 - Професионална гимназия по сел. стоп. „Царица Йоанна". През последните 10-15 г. училището разширява номенклатурата от професии, по които осъществява прием и обучение на ученици. Откриват се нови специалности, разширява се диапазонът на степените на професионална квалификация. През 2007/2008 в гимназията се обучават в дневна и самостоятелна форма 443 специалисти по 6 професии: „Техник на селскостопанска техника", „Икономист", „Лозаро-винар", „Монтьор на селскостопанска техника техника", „Организатор на туристическа агентска дейност", „Фермер". Приемат се ученици след завършен VII клас с приемен изпит, след завършен VIII клас, след завършено средно образование. Предстои въвеждането на професиите „Работник в животновъдството " и „Работник в растениевъдството" за ученици без завършено основно образование, както и задочна форма на обучение. Училището е носител на орден „Кирил и Методий" I ст. (1973). Работи по редица международни програми и проекти. Определено е от МОН (1998) като пилотно за разработване на проекти по Програма ФАР, отнасящи се до професионалното развитие на учителите по професионална подготовка и усъвършенстване професионалното образование и обучение. Включено е в мрежата на селскостопанските училища на ЕС. От 2005 гимназията успешно управлява проекти: по линия на РИОСВ - Пазарджик (2005), по програма към МОН „Училището - територия на учениците", модул „Ритуализация на училищния живот" (2007, 2008), партньор е в международен проект РROSOLVA (2006/2008) с още 7 страни участнички. Директор на ПГСС е инж. Георги Гатев, носител на почетно отличие „Неофит Рилски" (1997). Материално-техническата база на гимназията включва: 80 хектара, обработваема земя; машинно-тракторен парк, който дава възможност за механизирани селскостопански дейности; три учебни корпуса общо с 30 кабинета, библиотекар заседателна зала, актова зала, енотека, общежитие, учебни работилници и учебно-опитно земеделско стопанство, в което са застъпени: овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство и цветарство; ферми за млечни крави, елитни коне, кокошки носачки, прасета за угояване.

 

Енциклопедия "Пазарджик"