tekstil 

Наследник   на едно от първите професионални   училища в гр. - Девическото практическо   занаятчийско   училище

„Трудолюбие", открито 1911. От 1938-1945   се  нарича Девическо практическо занаятчийско училище „Георги и Анастасия Хаджииванови   след това до 1949 е Държавна девическа професионална гимназия „Георги и Анастасия Хаджииванови". Преобразува се в Девическо       промишлено училище по облекло и обществено хранене (1949-1951), за

кратко (1951-1953) е Промишлено училище по облекло. От 1953/1954 се слива с Промишлено училище „Лен и коноп" в Промишлено училище

за трудови резерви №56. От 1958- 1970 е Професионално-техническо

училище (ПТУ) по текстил. От 1970 става Средно професионално-техническо училище (СПТУ) по текстил,а от 1994 се преобразува в СПТУ по

текстил и облекло. През 1999 получава статут на техникум по облекло, а от 2003 става Професионална гимназия по облекло (ПГО). От 1966

до 1992 патрон на училището е Вела Благоева. Професиите, изучавани

в училището, са свързани с леката промомишленост и услугите. В Промишленото училище,Лен и коноп" и в ПТУ по текстил основните професии са предачи и тъкачи. След 1958се възстановяват специалностите по

облекло. През периода 1962-1977 има прием по специалността „Обществено хранене" за подготовка на помощник-готвачи. От 1990 се откриват първите паралелки техникум, започва обучение по специалностите „Техника и технология на облеклото", „Технология на тъкачеството" и „Моделиране и конструиране на облеклото". След закриване на текстилните предприятия в гр. и региона, се преустановява обучението по специалностите, свързани с текстилното производство. През 2002 за първи път се открива паралелка по професията „Бръснар-фризьор", (единствена в обл.). От 2007 започва обучение по професията „Ресторантьор". Стремежът на училищните ръководства през всичките г. е да запази профила на училището и да повиши качеството на подготовката на обучаваните в него бъдещи специалисти. Средният брой на учениците в периода 1985-1995 е около 385. Най-голям брой ученици има през 1994/1995 - 529 в 22 паралелки. През 2007/2008 учениците са 308, приемът е по 3 професии. От 1991 е създадено Сдружение „Училищно настоятелство". Пръв негов председател е Мария Б. Лазова. Учебното заведение разполага с 2 основни сгради. Едната се намира на ул. „Отец Паисий" 10, построена през 1938, по инициатива на Женското благотворително д-во „Просвета" и с дарението на Тодор Иванов през 1952 сградата е преустроена за пансион. През 1958 се надстроява и се обзавеждат и първите работилници за производствена дейност. През 1992/1993 е завършена реконструкцията на сградата и обзавеждането й като учебно-производствен корпус. Понастоящем в нея са разположени шивашки работилници, 2 фризьорски ателиета. Другата сграда се намира на ул. „Граф Игнатиев" №3а (бивше НУ „Д. Петков"). Учебното заведение е настанено в нея през 1951. През 1964-1965 зданието е надстроено, обновено и модернизирано. Тази сграда и сега е основният корпус на учебното заведение. В нея се намират класни стаи, 2 компютърни кабинета, кабинет по кетъринг, библиотека,  канцеларии. Директори:

Люба Кръстева Господова (1951-1973), орден „Кирил и Методий", инж. Димитър Лазаров Димитров (1973-1983), Цветана Андреева Тодорова (1983-1998), инж. Зонка Иванова Дабижева (1998-)