Създаването на училището е пряко свързано с работа на Проблемна група по образованието (ПГО) към БАН, която разработва и експериментира принципно нова система на обучение под научното ръководство на акад. Благовест Сендов.

През 1984/1985, във връзка с осигуряването на условия за продължаване на експеримента във втория цикъл (1-3 клас на прогимназията), е създадено VIII ОУ (експериментално) с 258 деца в 12 паралелки и 28 учители. В основата му са учителите и учениците от НУ „В. Левски", работили по експеримента от 1981. На новосъздаденото училище е предоставена училищната сграда на ул. „Неофит Бозвели" №29, ползвана дотогава от ПИДУ „Вела Пеева". Поради спецификата на работата, училището е известно сред гражданството като „Сендовското". През 1984 то получава името „Братя Ламбреви". От 1987/1988 е открит и IV клас от гимназиалния (III) цикъл по експеримента и училището прераства в ЕСПУ. Учениците, завършили III ст. по експеримента, имат възможност да продължават обучението си в двегодишен колеж за подготовка на мениджъри (IV цикъл). При неговото завършване учениците получават диплом за завършено средно образование и удостоверение за квалификация по професията „Организатор на фирмен мениджмънт и маркетинг". През 1992 експериментът на ПГО се прекратява. Училището е домакин на редица делови срещи, посетено е от 24 японски учители (1987), работна група от Академията на педагогическите науки на СССР под ръководството на акд. В. Давидов (1988). От 1991 училището става СОУ и се преименува в ,Д-р Петър Берон". Общият бр. на учениците е 635, паралелки - 25, учители - 46 д. Училището е интегрирано с Уилдън колеж в Лондон и обучението се осъществява по негови програми (1991/1992). Учениците, завършили успешно ХII клас, получават диплома за фирмен мениджмънт и маркетинг, съгласно изисквания на МОН, и сертификат от англ. страна. От 1993/1994 се въвежда профилирано обучение по „Мениджмънт" от IX до XI клас и професионална подготовка по „Бизнес и финанси" с 2-год. срок на обучение след XI клас. От 2002/2003 МОН преустановява приема в профилирани паралелки. Две г. по-късно в IX клас започва прием на 2 паралелки в технологичен профил по „Стопански мениджмънт" и „Туризъм". Тези профили се запазват и през следващите учебни години. През 2007/2008 в училището се обучават 617 ученици. Училището разполага с 24 класни стаи, от които 10 кабинета, и физкултурен салон. През 1993 едната сграда на училището е предоставена на новоизградения Българо-германски образователен център. В резултат на спечелени проекти (2008), училището има: фитнес зала и открита спортна площадка с изкуствена тревна настилка, спортна площадка за лека атлетика и игрище за бадминтон. Сред най-изявените учители са: засл. учител Цонка Енева, Пенка Влахова, Иванка Маркова, Рут Мешулам, Румен Жеков, Снежана Попхристова, в по-ново време: Албена Димитрова, Катя Стефанова и Ваня Мерджанова. Директори: Босилка Петрова Ангелова (1985-1992), Мария Димитрова Пашева (1992-1993), Валентина Асенова Кайтазова (1993-1998), Петър Георгиев Кълвачев (1998-2005), Станка Иванова Пашова (2005-) — .Директор на годината" (2007) на Община Пазарджик.

 

Енциклопедия "Пазарджик"