Създаването му е свързано с промяната на районите за прием на ученици в I клас (Решение №23/25 март 1981 на ОбНС) и с освобождаването сградата на бившето НУ „Г. Бенковски", ползвана дотогава от СПТУА.

Първите ученици са от ОУ „Стефан Захариев" - 21А в 9 паралелки, и 1 паралелка от ЕСПУ „Г. Брегов". Учителите са 14. През следващата г. учениците са 290. Във връзка с преминаване към I вариант на обучение, изискващ повече помещения за осъществяване на обучението, приемът на ученици е ограничен до 200. През 1982 училището получава името на поета НиколаФурнаджиев. Патронният празник се отбелязва на 27 май. През 1986 тържествено е отбелязана 5-ата година от създаването на училището. Гостуват съпругата на Никола Фурнаджиев - Надежда, и синът му Йордан. Те подаряват на училището книги с произведения на поета. През 1981 е създадено първото УН с преподавател г-жа Феркова. Броят на учениците през учебната 2007/2008 е 211. Сградата, в която е настанено училището, е строена (1889-1890). През годините е ползвана за нуждите на професионалното об-разование (1952-1956), (1971-1981). Въпреки ремонта (1981), сградата в голяма степен не е пригодена за обучението на деца от начална училищна степен. В двора има бараки-работилници, физкултурната площадка е в лошо състояние. Със съдействието на УН през 1982 се извършва генерален ремонт на всички помещения, обзавежда се игротека, подсигурен е павилион за закуски в двора. След 2006 материалната база се подобрява съществено, обзаведен е компютърен кабинет. Сградата е газифицирана през 2008. Директори на училището: Соня Кузева (1981-1982), Цветана Карабойчева (1982-1986), Володя Димчев (1986-1988), , Виолета Стайкова (1988-1998), Емилия Караджова (1998-2000), . Дора Нанова (2000-2005), Георги Бодуров (2005-). Учители, допри¬несли за утвърждаване на училище-I то: Победа Трендафилова, Невена , Махлебашиева, Иванка Колчакова, Мариана Ешкенази, Стоянка Въл¬чева, Спаска Згуровска, Катерина ; Иванова, Иванка Шушнева, Иванка Димитрова, Марина Георгиева,  Ана Грънчарова, Кунка Манчорова, Екатерина Дачева, Росица Цветкова, Стефка Божинова, Валентина Паскалева, Лиляна Димитрова  - наградена с отличието „Неофит ) Рилски" (1999). Педагогическият  колектив работи по създаването на .добър опит при внедряване на ново учебно съдържание и целодневната организация на обучение (1982-1987), използване идеите на движението „Знаме на мира" за възпитание и развитие на децата (1980-) 1989), екологичното възпитание  на учениците (2000-2001).

 

 

НУ „Георги Бенковски" Пазарджик - общинско учебно заведение. Известно сред населението като „Училище Ване Кунин", т.к. е било в близост до къщата на Иван Кунин - касиер на настоятелството на черквата „Св. св. Константин и Елена". Създава се като самостоятелно първоначално училище през 1891 с учениците от отделенията на Свети-костадиновското основно училище. Настанено е в нова училищна сграда в кв. „Чиксалън", между черквите „Св. Константин" и „Св. Архангел", строена 1889-1890. През първата г. има 4 паралелки, I-IV отделение. Поради големия бр. ученици (450-490) в първоначалните класове на кв. „Кос-тадиновски", много скоро обучението започва да се провежда на две смени. Наред с това, в следващите години се налага ползване и на училищната сграда при църквата „Св. Архангел". В нея е обособен клон на училището, който функционира до разширението му през 1934. Училищната библиотека е основана през 1911. Издържа се от родитело-учителския комитет. През 1924 училището получава името „Георги Бенковски". Патронният празник се отбелязва на 20 април. В периода 1949-1956 в училището учат от 240 до 280 ученици. През 1952 учениците и учителите са преместени в сградата на II народна прогимназия „Ст. Захариев",  неговата е предоставена за общежитие на Училище по трудови резерви (УТР) . Връща се отново в сградата си през 1956 и продължава да се развива като НУ. През 1962/1963 учениците са 493. За учебната 1964/1965 е настанено в нова училищна сграда на бул. „Септемврийци", но през 1967/1968 я отстъпва на Икономическия техникум. От септември 1971 училището се закрива. По-голямата част от учениците, заедно със 17 учители, преминават към прогимназия „Ст. Захариев", а оста-налите - към НУ „Г. Брегов". Сградата се предоставя на СПТУ по автотранспорт. Сред първите учители са: Георги Ангелов, Иван Шулеков, Рай¬на Петкова, Величко Попатанасов, Райна Христова, Мария Стефанова. Георги Ст. Дундаров е един от най-дългогодишните учители, работили в училището (1918-1950) - главен учител от 1941 до 1948. Други учители: Анастасия Михайлова, Елена Пенева, Величко Величков, Дона Влайкова, Петрунка Серева, Тодорка Гуринова. Директори: Георги Ст. Дундаров (1948/1949), Недельо Яков (1949/1950 и 1953/1954), Рад Чолов (1950-1953), Ангел Топкаров (1962-1964), Ангел Давидов (1966-1971).

 

Енциклопедия "Пазарджик"