Сградата, строена през 1928-1929, е едноетажна, с 6 стаи, от които. 5 учебни и 1 учителска. Жителите на квартала я ползват като читалище и провеждат обществени събрания. До 1946 не е напълно електрифицирана и водоснабдена. Броят на учениците от основаването до учебната 1949/1950 е ок. 210. До 1945 откриването на учебната година става с водосвет и се закрива с публични беседи .След 1950 бр. на учениците в квартала се увеличава и достига 350. Поради това през 1962 започва изграждането на II етаж на училището. Строежът е завършен през февруари 1963 и училището преминава на едносменен режим на работа. През окт. и ноем. с.г. се прави географска площадка, огражда се опитно поле, поставят се две фонтанни чешми в двора. В периода 1963/1964 - 1969/1970 бр. на учениците надхвърля 550. По това време в училището работят образцовите учители Мария Тонева, Виолета Стаева, Калинка Иванова, Янка Чолакова, Екатерина Желязкова, Недялка Савова, Слава Маринова. Национален преглед на училищата през 1968 класира училището на I място в окръга и на II в страната. В началото на 1970/1971 то се обединява със VII ОУ „Хр. Ботев", с цел създаване на по-добри условия за внедряване целодневен режим на обучение на шестгодишни първокласници. Отдалечеността на двете сгради много скоро налага НУ „В. Друмев" да се отдели отново като самостоятелно училище с 10 паралелки и 4 групи ПДГ. Във връзка с откриването на ПРЩУ през 1973 училището е закрито. В неговата сграда се премества Първа прогимназия. Учениците му се разпределят между НУ „В. Левски", IV ОУ „Хр. Смирненски" и VII ОУ „Хр. Ботев". От учебната 1984/1985 възстановява дейността си като начално училище с 8 паралелки и 1 група ПДГ. Работи по проект: „Стъпка по стъпка" (1998) по програма „Родителско участие в образованието" към фондация „Католически служби за помощ" (2002), което обогатява дейността и материалната му база. Броят на учениците през учебната 2007/2008 е 165. Първи учители: Мария Попйорданова, Темистокли Ламбрев, Петко Комсийски, Атанас Консулов. Първият главен учител е Темистокли Ламбрев Георгиев. След него главен учители са: Петко Комсийски, Пенка Малинкова, Васил Тодоров. Директори: Пенка Малинкова, Рангел Минчев Янакиев (1947-1958), Стоянка Тод. Минева (1958-1962), Илия Георгиев Пелтеков (1962-1970), Здравка Даскалова (1970-1971), Шура Ганева (1971-1973), Тодорка Гангова (1984¬1992), Спаска Михайлова Кърмова (1992-1998), Иванка Гатина (1998-2001), Калина Янева (2001-2004), Илиана Георгиева Чалъкова (2004-). С държавни отличия са наградени учителите: Стоянка Минева - орден „Кирил и Методий" III ст. (1962), Ненка Стойкова с медал „За трудово отличие" (1962), Слава Маринова с орден „Кирил и Методий" II ст. (1970).

 

Енциклопедия "Пазарджик"