Създадено през 1863. Наричано е Петковско училище, защото се намира в района на Петковския квартал.Помещава се в 2 стаи към черквата „Света Петка". Сред първите учители са Драган Матов, Ангел Петров, Яков Попов, Петър Странджев, П. Машев.Училищна сграда на уд., Дойран" е построена по решение на УН в Петковския квартал. през 1891-1892. Сградата е типова едноетажна с 5 класни и учителска стая. В следващите 10 г. бр. на учениците се движи от 180 до 210. Поради бързото увеличаване на учениците от квартала, 3 паралелки са преместени отново в сградата към черквата „Света Петка". Така училището просъществува до 1932, когато е направено разширение на сградата. През 1923 то получава името „Васил Левски". От 1952/1953 до 1956/1957 учебните занятия се провеждат в сградата на Първа прогимназия „Климент Охридски", тъй като  неговата е предоставена на Практическото промишлено училище по металообработване. През 1955/1956 се слива с Прогимназия „Кл. Охридски" и образуват Първо основно училище „В. Левски", което съществува 3 г. От 1958/1959 става отново самостоятелно НУ с 11 паралелки. Следващата учебна г. започва с 22 паралелки във възстановената и надстроена след пожара през септември 1958 сграда. Към училището са прехвърлени 200 ученици от разформированото тук. училище и са преместени 4 паралелки от ОУ  „Кирил и Методий". Обучението е  двусменно. Бр. на учениците достига около 740 и се запазва такъв в  следващите 10 г. Училищепо е ба зово за внедряване на новото учебно  съдържание за 10-класното училище с (1973/1974 - 1978/1979). Работи под  ръководство на ИУУ - Ст. Загора.  Първите учители по експеримента  са Борис Благов, Наталия Дъбова,  Николина Василева. От 1977/1978  сградата му е предоставена на Средното спортно училище, поради това  част.от учителския колектив и учениците са прехвърлени към ОУ „Кл. Охридски". Друга част е преместена в  сградата на НУ „Васил Друмев", където заедно с 6 паралелки от ОУ „Хр. Ботев " формират новия колектив на НУ „В. Левски". От учебната ' 1980/1981 училището е експериментално към Проблемната група по  образованието при БАН и МНП под  ръководството на акад. Бл. Сендов. Първи учители по експеримента са Цонка Енева и Пенка Влахова. През 1982 . Средното спортно училище освобождава сградата на ул. „Дойран" и в нея се открива ново НУ „В.Левски" с ученици и учители от ОУ „Кл. Охридски". Училището става базово на МНП по внедряване на новото учебно съдържание за ЕСПУ (I вариант). В периода 1982-1987 бр. на учениците се движи от 398 до 270. През 2007/2008 учениците са 223, от тях 35 в ПДГ. Извънкласната работа е многообразна. Учениците нееднократно са награждавани за участие в различни дейности и инициативи от окръжен и републикански мащаб. Наградени учители: Цонка Енева - заел. учител (1983), Карамфила Кузева, Нонка Ваклева, Тодорка Ножарова - орден „Кирил и Методий" (1968), Николина Щерева - орден „Кирил и Методий" II ст. (1971), Борис Благов - орден „Кирил и Методдй" Ш ст. (1972). Гл. учители: Г. Тинев, Георги Кьосеилиев, Георги Енчев (1904-1929), Симеон Пенев, Георги х. Славов (1933-1939). Директори: Иван Генов (1948-1952), Ана Генова (1952-1956), Николина Бл. Щерева (1958-1979), Минка Славова Илиева (1979-1982), Теменужка Павлова (1982-1992), Каталина Спасова (1993-).

 

Енциклопедия "Пазарджик"