Р Е Ш Е Н И Е

№ 72

от 29 април 2010 година, взето с Протокол № 5

ОТНОСНО: Утвърждаване на предложение за химн на Община Пазарджик.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик и на Комисията за избор на химн на Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 36 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Пазарджик и след станалите разисквания,Р Е Ш И:Утвърждава за химн на Община Пазарджик предложения вариант 3 – текст – Митко Начев и Борислав Петров и музика – Григор Паликаров.инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

Председател на Общински съвет - ПазарджикНа Тракия зелена във сърцето

покълнал е любимият ни град.

Родопа му е страж със върховете,

свещената земя го прави млад.Мъжете му са остри като кремък,

жените му са извор на живот,

очите на децата са поеми,

те пазят край Марица моя род.На бесите тракийските могили

до куполите стъклени блестят.

И всеки тук достоен е и силен –

в града, на континенти кръстопът.Припев:

Мой Пазарджик, пулсира любовта ти

на кулата с часовника й стар –

под него всеки пътник е приятел,

един пазар, превърнат във олтар.