1995-1999

Избран за кмет на общината на 12 ноември 1995г.
Първото мероприятие, с което започва кметският му мандат е подготовката на общината за осигуряване добро пътно движение на превозните средства в зимни условия. Газификацията на града, решаване проблема с ТЕЦ „Тракия"; осигуряване здравните и учебни заведения с отоплителни материали; водоснабдяването от „Белмекен".
С цел разширяване контактите с другите кметства общината влиза в регионална-та асоциация „ Филипополис" на общините от „ Горна Тракия".
В допълнение на строителния регулативен план на Пазарджик на 15март 1998г., Общинският съвет приема Генерална схема за газификация, като неразделна част от архитектурното градоустройствено решение. Кметството успява да газифицира 75% от планираните общински обекти.
На 20 март въпреки финансовите затруднения съветът одобрява прокарването на водопровод за с. Цар Асен, с.Величково, с.Сбор, с.Черногорово, с.Дебращица и с.Главиница. Общината изгражда и дом за деца с физически и умствени затрудне-ния. Доставя за градския транспорт 6 тролейбуса от Швейцария.
По време на мандата на г-н Генов отново биват приватизирани редица предпрития.Слави Генов умира на 20 октомври 2011 година.