1991-1995

На 25. 10. 1991г. за кмет на община Пазарджик е избран Георги Терзов.
Общината е обхваната от общата държавна криза и изпада в голям дефицит. Голям брой предприятия биват приватизирани и се търси изход от ситуацията. Общинският съвет пререгистрира своите фирми по преходните и заключителни разпоредби на закона за местното самоуправление и местната администрация в еднолични търговски дружества с ограничена отговорност , с изключение на „ Тролейбусни превози".
На 11 август 1992 се разкрива отдел „ Икономическа приватизация и използване на общинската собственост". А по- късно на 19 октомври в Пазарджик, се създава общинска полиция от 45 души на подчинение на кмета и Районната дирекция на вътрешните работи, за охрана на учреждения,стопанства и други организации, въз основа на сключени договори.