1973-1978

 

Дотогавашен директор на "Вела Пеева".В началото на мандата, си поставя като задача приемане на план за развитието на града до 2000 година.Предвижда строителство на летен кинотеатър;градски универсален магазин;хирургически блог към болницата;благоустройство на парковете "Писковец"и"Добра вода".Училищата разполагат с 287 класни стаи.Започва строежът на немската гимназия и нов хотел.През юли 1973 година общинският съвет приема програма за честване на 500 годишнината от създаването на града.Утвърждава герба на Пазарджик